Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obsah
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

I. Vymedzenie pojmov

Pojmy použité v podmienkach znamenajú :
Poskytovateľ služieb alebo predavajúci (dodávateľ) - OZONEE.SK
1. Zákazník- fyzická osoba vykonujúca právne úkony, ktoré priamo nesúvisia s jeho podnikateľskou alebo profesnou činnosťou
2. Občiansky zákonník - č.40/1964 Zb. je zákon, ktorý bol prijatý parlamentom Slovenskej republiky a výhlásený v Zbierke zákonov pod číslom 47/1992 Zb.
3. Internetový obchod- internetová služba k dispozícii na www.OZONEE.SK, prostredníctvom ktorej môže zákazník vykonávať objednávky
4. Tovar - produkty uvedené v internetovom obchode
5. Nákupná zmluva-zmluva o predaji tovaru v zmysle občianskeho zákonníka , uzatvorená medzi OZONEE.SK a zákazníkom, pomocou internetovej služby obchodu
6. Zákon o právach spotrebiteľov- zákon č.634/1992 Zb. o právach spotrebiteľov
7. Zákon o poskytovaní elektronických služieb- pravidlá predaja s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a poskytovaní služieb elektronickou cestou. V rozsahu služieb poskytovaných elektronickou cestou sú pravidlá, o ktorých sa píše v čl. 8 zákona z dňa 18.júla.2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou
8. Objednávka- prehlásenie zákazníka o zámere, ktorý je priamo zameraný na uzavretie zmluvy o predaji, s uvedením typu a čísla produktu
9. Klientský účet- podstránky obchodu, v rámci ktorých môže klient spravovať : osobné údaje, obdržuje oznámenie o zmene statusu objednávky, kontrolovať a spravovať stav podaných objednávok
10. Registrácia- jednorázová dobrovoľná a bezplatná činnosť, spočívajúca v založení účtu klientom,prevedením pomocou administračného panelu, ktorý poskytovteľ služieb sprístupňuje na stránkach obchodu.
11. OZONEE.SK - Kedykoľvek obchodné podmienky ukazujú na OZONEE.SK ako na internetový obchod OZONEE.SK alebo na jeho majiteľa: Alpha Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, DIČ: PL9291906045, IČO: 368062332.

II. Všeobecné podmienky

1. Tieto Obchodné podmienky stanovujú všeobecné pravidlá pre používanie internetového obchodu , ktorý je k dispozícii na adrese www.OZONEE.SK
2. Tieto pravidlá sú pravidlá uvedené v článku 8 zákona o elektronických službách
3. Internetový obchod www.OZONEE.SK , prevádzkovaný spoločnosťou ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA , UL.NAFTOWA 5, 65-705 ZIELONA GÓRA, DIČ: PL9291906045, IČO: 368062332 zapísaná v obchodnom registri Národného Súdneho Registra , vedeného REGIONÁLNYM SÚDOM V ZIELONA GÓRA, VIII. EKONOMICKÉ ODDELENIE REGIÓNU NÁRODNÉHO SÚDU, pod číslom 0000691242
4.Tieto všeobecné podmienky stanovujú:
- pravidlá pre registráciu a používanie účtu ako súčasti online obchodu
- podmienky a pravidlá elektronického zadávania verejných objednávok v rámci internetového obchodu
- pravidlá uzatvárania obchodných zmlúv s využitím služieb poskytovaných v rámci internetového obchodu
5. Internetový obchod možno využívať len pod podmienkou, že Zákazníkom používaný informačný systém splňuje aspoň jednu z nasledujúcich technických parametrov: Internet Explorer verzia 8.0 alebo novšia, Mozilla Firefox verzia 13.0 alebo novšia so zapnutou aplikáciou JavaScript a cookies, Opera vezia 10 alebo novšia, Chrome verzia 10 alebo novšia, schválenie inštalácii komponentov Adobe Flash Player, v prípade, že obchod požiada o ich inštaláciu, minimálne rozlíšenie displeja 1042x768 pixelov.
6. Pre používanie služieb internetového obchodu si musí zákazník sám zabezpečiť prístup k počítaču alebo koncovému zariadeniu s prístupom k internetu
7. V súlade s platnými právnymi predpisami OZONEE.SK si vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu len osobám starším ako 18 rokov. V tomto prípade budú potencionální zákazníci informovaní o vyžšie uvedených skutočnostiach.
8.Zákazníci môžu kedykoľvek získať prístup k týmto predpisom prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke webowej adresy OZONEE.SK stiahnuť ju a vytlačiť.

III. Rozsah pravidiel a podmienok využívania internetového obchodu

1. Registrácia v rámci Online obchodu nie je povinná . Zákazník môže zadať objednávku taktiež bez registrácie v Obchode po prečítaní týchto predpisov a ich prijatie. Registrácia prebieha vyplnením a akceptovaním registračnčného formuláru, ktorý je k dispozícii na jednej z internetových stránok obchodu. Podmienkou registrácie je súhlasiť s obsahom nariadenia a poskytnúť osobné údaje označené ako povinné.
Spoločnosť OZONEE.SK môže zákazníka pozbaviť práva k využívaniu internetového obchodu a obmedziť prístup k niektorým alebo všetkým zdrojom online obchodom s okmažitou platnosťou, pokiaľ zákazník poruší Pravidlá, to znamená keď zákazník:
- poskytol pri registrácii v online obchode údaje, ktoré nie sú pravdivé , nepresné alebo neaktuálne, klamlivé alebo porušujúce práva tretích strán
- sa dopustil prostredníctvom online obchodov porušením osobných práv tretách strán, osobných práv ostatných zákazníkov internetového obchodu
- dopustil sa iným spôsobom chovania , ktoré je podľa názoru OZONEE.SK za chovanie neprístupné a je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými podmienkami a pravidlami používania internetu alebo škodí dobrému menu OZONEE.SK
Osobu, ktorá bola pozbavená práva používať internetový obchod nie je možné opäť zaregistrovať bez súhlasu OZONEE.SK
2. Aby bola zaistená bezpečnosť prenosu správ a dát vo vzťahu k službám poskytovaným na intenetových stránkach, internetový obchod prijíma technické a organizačné opatrenia odpovedajúce miere ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, to znamená opatrenia k zabráneniu zberu a modifikácii osobných údajov zapísaných na internete 3. Zákazník je povinný:
neposkytovaniu alebo šíreniu obsahu zakazaného zákonom, napr.:obsahu,ktorý propaguje násilie, hanobí alebo porušuje osobné a iné práva tretích strán; využívať internetový obchod spôsob,ktorý nie je v rozpore s jeho prevádzkovaním, to znamená pomocou konkretného softwaru alebo zariadenia, neprijatie opatrieň ako je napríklad: odosielanie alebo zadávanie nevyžiadaných obchodných informácii (spam) ako súčasť online obchodu;
používať internetový obchod spôsobom,ktorý nie je nevhodný pre iných klientov a pre OZONEE.SK;
používanie akéhokoľvek obsahu v internetovom obchode len pre osobnú potrebu;
používanie internetového obchodu v súlade s pravidlami platnými v Slovenskej republike slovenského zákona, ustanovenia jednacieho radu, ako i všeobecnými podmienkami používanie internetu.

IV. Postup pre uzatvorenie nákupnej zmluvy

1. Pre uzavretie Nákupnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu je nutné vstúpiť na internetovú stránku www.ozonee.sk , vybrať tovar a prejsť k ďalším technickým úkonom na základe správ predávaných zákazníkovi a informácii uvedených na stránkach
2. Výber objednaného tovaru zákazníkom sa prevádza ich pridaním do košíka
3. Pri zadávaniu objednávky – pokiaľ nie je stisnuté tlačítko potvrdzujúce predloženie objednávky – zákazník má možnosť upraviť zadané údaje pri výbere tovaru .Ak chcete to vykonať , postupujte podľa pokynov správ zobrazených na strane zákazníka a informácii dostupných na internetovej stránke.
4. Po poskytnutí zákazníkom potrebných údajov za pomocou internetového obchodu sa zobrazí súhrn objednávky. Zhrnutie zadanej objednávky bude okrem iného zahrňovať popis vybraného tovaru alebo služieb, celkovú cenu a všetky iné náklady.
5. Za účelom odoslania objednávky je nutné prijať obsah nariadenia, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačítko potvrdzujúce predloženie objednávky.
6. Informácie o tovare poskytované na internetových stránkach obchodu predstavujú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka.Odoslanie objednávky zákazníkom ja brané ako prehlásenie o vôli uzavrenia s OZONEE.SK nákupnej zmluvy o predaji v súlade s predpismi . Po uzavretí zmluvy zákazník obdrží e-mail s potvrdeniem všetkých podstatných prvkov objednávky.
7. Nákupná zmluva sa uzatvára v slovenčine a jej obsah je v súlade s predpismi.

V. Preprava a dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru sa vykonáva do štátov Európy spoločne s Tureckom a do štátov, ktoré sú mimo europské, do štátov, ktoré nie sú členmi Európskej Únie, ale sú stranami dohôd s EÚ, Ukrainou, Bieloruskom a Ruskom a uskutočňuje sa na adrese uvedenej klientom pri zadavaní objednávky.
Produkt je poslaný okamžite po pripísaní platby na náš účet. Obvykle do 24 hodín od momentu zadania objednávky spotrebiteľom, avšak až do 3 pracovných dní od momentu rezervácie platby. V prípade nepredvídaných náhodných udalostí si vyhradzujeme právo tovar poslať do 5 pracovných dní. Pokyny prevádzame od pondelku do piatku. Soboty, nedele a sviatky neposielame balíčky. Kuriéri cez víkend nepracujú.
2.Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom:
- Slovenskej pošty
3. Předpokládaný termín dodání podle dopravců:
- prostřednictvím Slovenskej pošty 2-6 pracovní dny, k ověření na webové stránce https://tandt.posta.sk/
4. Zákazníci môžu kedykoľvek získať prístup k týmto predpisom prostredníctvom odkazu na hlavnej stránke internetovej strany www.ozonee.sk, stiahnuť si ich a vytlačiť.
Zabezpečenie, poskytnutie a potvrdenie zákazníkovi podstatných ustanoveniach nákupnej zmluvy a predaju tovaru sa uskutočňuje zaslaním na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom a pripojením potvrdzovacieho výtlačku, špecifikáciu objednávky a faktúru DPH balíčku.
Viac na strane Náklady a spôsob doručenia.

VI. Ceny a platobné podmienky
1. Ceny tovaru sú uvedené v eurách a zahrňujú všetké zložky vrátane DPH (s odlíšeniem sadzby), cla a všetkých iných zložiek.
2. Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovar:
- bankovým prevodom
- dobierkou (platba pri dodaní)
- prostredníctvom PayU

VII. Odstúpenie od nákupnej zmluvy

Začiatok lehoty v prípade zaviazujúcej zmluvy, k prevodu vlastníckeho práva k veci, tzn. nákupná zmluva tovaru:
Od zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí po uplynutí 14 dní od dňa, kedy ste sa stali vlastníkom veci alebo dňa kedy sa akákoľvek, vami označená tretia osoba okrem dopravcu stala vlastníkom veci.
V súlade s ustanoveniem § 613 občianského zákonníka ma Kupujúci právo odstúpiť od nákupnej zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Vprípade odstúpenia od nákupnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predavcovi vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pre využitie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať ( OZONEE.SK, SlovakLogistic) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy formou jednoznačného prehlásenia (napríklad list odoslaný poštou, faxom alebo elektronickou cestou.) Môžete taktiež využiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. VZOR KU STIAHNUTIU, použitie formulára nie je povinné.

Aby bola dodržaná lehota pre odsúpenie od tejto zmluvy , stačí odoslať odstúpenie od zmluvy prd uplynutím príslušnej lehoty.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám vrátime celú prijatú peňažnú čiastku, vrátane nákladov na dodanie veci ( s výnimkou dodatočných nákladov vyplyvajúcich z iného Vami vybraného spôsobu dodania,ktorý je drahší než obvyklý nami ponúkaný spôsob dodania),nepredĺžene, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám bolo oznámené Vaše rozhodnutie o uplatnení nároku na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie uhradenej čiastky prebehne rovnakým spôsobom, akým bola prijatá pri prvej transakcii, pokiaľ nebudete vyžadovať iné riešenie; v každom prípade nebudete v súvislosti s vrátením tovari hradiť žiadne poplatky. Vrátenie uhradenej čiastky môžeme zadržať až do okamihu obdržania veci alebo do prijatia dokladu o jeho odoslaniu, podľa toho čo nastane skôr.
Odstupujúci kupujúci od nákupnej zmluvy nesie náklady spojené s vrátením tovaru predavcovi (zásielky na dobierku neprijímame!)
Pokiaľ ste v prípade odstúpenia od zmluvy neponúkli,že vyzdvihnete veci, zadajte prosím nasledujúce údaje:
V prípade odsúpenia od zmluvy §613 občianských podmienok sa zmluva od začiatku ruší.
Vrátenie by malo byť prevedené okamžite, najneskôr do vyžšie uvedených 14 dní.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu(Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží)spolu s formulářem vyplněným a přiloženým k zásilce, prohlášení o vůli odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, ale není povinné.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 8 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele:
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího;
- smlouvy, jejichž předmětem služby jsou předměty, které jsou po dodání vzhledem k jejich povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
- dodávce novin, periodik nebo časopisů;
- ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
- zavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
- smlouvy uzavřené při veřejné dražbě;
VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
(formulář musí být vyplněn a vrácen jen v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adresát:
ALPHA FASHION OZONEE.SK,
Naftowa 5
65-705 Zielona Góra
Poland
SHOP@OZONEE.SK
- Ja / My (*) sdělujeme / informujeme (*) o mém / našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek (*) smlouvy o dodání následujících položek (*)
- Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
- Spotřebitelské adresy
- Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zaslán v papírové podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte.
Alternativní formuláře pro stažení a vytisknutí:
Alternativní forma odstoupení od smlouvy ve formátu PDF (vyžaduje aktuální verzi aplikace Adobe Reader)
Alternativní formulář pro výběr v JPG

ALPHA FASHION OZONEE.SK,
Naftowa 5
65-705 Zielona Góra
Poland

Podmienkou vrátenia tovaru je poskytnutie správneho čísla účtu vo formáte IBAN.

Upozorňujeme, že nepřijímáme zásilký na dobírku. Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet.
Z hygienických dôvodov nepríjímame vrátenie spodnej bielizne.
Nepřijímáme návraty zásilek zboží z Balíkovny. Pošlete prosím zboží zpět na výše uvedenou adresu.

Zboží musí být pečlivě zabalené, aby bylo chráněné před poškozením při přepravě. Vrácené zboží by mělo být v obalu výrobce. To je zvláště užitečné pro návrat košile, které vzhledem k zvláštnímu charakteru měly být v plastových taškách s vyztužujícími a vázacími prvky. Při neexistenci štítku, obalu výrobce a jeho dalších prvků v souladu s novou směrnicí Unie,obchod může přenést na zákazníká náklady na výše uvedené nedostatky.

Uveďte, prosím, čitateľné a presné údaje pre vrátenie peňazí v prípade platby klasickým bankovým prevodom a u kuriéra pri doručení. Predávajúci nenesie zodpovednosť za náklady na poplatky účtované bankami a za chyby vyplývajúce z nesprávne poskytnutých vyššie uvedených údajov kupujúcim.

Neprevzatá dobierka nie je odstúpenie od zmluvy!
V prípade nevyzdvihnutia objednávky náklady na dopravu a vrátenie balíka uhrádza zákazník.
Neprevzatím zásielky teda dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a budete povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu napr. náklady na prepravu tovaru a dobierky, ktoré musel predávajúci uhradiť prepravcovi.

Naši konzultanti jsou k dispozici od pondělí do pátku od 14:00 do 16:00 na telefonním čísle: +421 910 733 025 a e-mail: shop@ozonee.sk

VIII. Reklamace Zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
1. OZONEE.SK jako prodejce má vůči zákazníkovi zodpovědnost z titulu záruky na vady v rozsahu uvedeném v Občanském zákoníku, zejména
2. Reklamace vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo na základě tohoto Řádu zasílejte na adresu: ALPHA FASHION OZONEE.SK, Naftowa 5, 65-705 Zielona Góra, Poland, SHOP@OZONEE.SK, má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní.
Zákazník může použít přiložený reklamační formulář: VZOR KE STAŽENÍ, použití formuláře není povinné.
3. OZONEE.SK není výrobcem zboží. OZONEE.SK nenese zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží. Výrobce může nést zodpovědnost z titulu záruky za prodané Zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud záruční dokument uvádí tuto možnost, může Zákazník uplatňovat své nároky v rámci záruky přímo v autorizovaném servisu, jehož adresa je uvedena v záručním listu.

Zároveň upozorňujeme,že že máte možnost využít mimosoudní postupy při podávání stížností a nápravy v souladu s postupem pro řešení sporů online vyvinutým Evropskou komisi na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

IX. Reklamace na služby poskytované elektronickou cestou

1. OZONEE.SK uplatňuje opatření pro zajištění správného provozu Internetového Obchodu v rozsahu, který vyplývá ze současných technických vědomostí a zavazuje se odstraňovat v přijatelné lhůtě veškeré poruchy ohlašované Zákazníky.
2. Zákazník je povinen neprodleně informovat OZONEE.SK o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních fungování internetového obchodu.
3. Poruchy spojené s provozováním Internetového obchodu mohou Zákazníci ohlašovat písemně na adresu: OZONEE.SK, UL. HORNICKÁ 1790, 73532 RYCHLVALD, SHOP@OZONEE.SK ,nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
4. V reklamaci musí Zákazník uvést své jméno a příjmení, kontaktní adresu, druh a datum vzniku poruchy spojené s provozem Internetového obchodu.
5. OZONEE.SK má povinnost oznámit Zákazníkovi rozhodnutí o oprávněnosti nebo neoprávněnosti jakékoliv reklamace do 14 dní,a pokud to nebylo možné, informovat zákazníka během tohoto období, kdy bude stížnost řešit.

X. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA OZONEE.SK A ICH OCHRANA

1. Všetok obsah dostupný v Obchode, najmä popisy, fotografie, kresby, značky so slovnými a grafickými prvkami (ochranné známky) (ďalej len „Obsah“), podliehajú právnej ochrane.
2. Všetky práva na Obsah dostupný v Obchode majú OZONEE.SK a / alebo tretie strany spolupracujúce s OZONEE.SK.
3. Je zakázané kopírovať a distribuovať vyššie uvedený Obsah bez nášho výslovného súhlasu.
4. Za účelom poskytovania najlepších služieb využívame služby dizajnérov, stylistov a fotografov. Naše fotografie sú chránené autorským právom ako diela.
5. Kopírovanie a šírenie Obsahu dostupného na webovej stránke na internete alebo v iných médiách bez nášho súhlasu bude mať za následok spoplatnenie - podľa čl. 79 sek. 1 bod 3 zákona o autorských právach a príbuzných právach - poplatky vo výške zodpovedajúcej dvojnásobku príslušných sadzieb uplatňovaných Poľským zväzom fotografov.
6. Privlastnenie autorstva alebo sprenevera autorstva nášho obsahu je trestným činom podľa čl. 115 zákona o autorských právach a príbuzných právach, s výhradou pokuty, obmedzenia slobody alebo odňatia slobody až na 3 roky.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
1. Řešení případných sporů vzniklých mezi společností OZONEE.SK a Zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu 634/1992 § 2 občanského zákoníku podléhá příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
2. Ve věci případných sporů OZONEE.SK a Zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku bude rozhodovat příslušný soud pro sídlo OZONEE.SK.
3. Ve věcech neupravených tímto Řádem budou uplatňovány předpisy Občanského zákoníku, ustanovení Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a další příslušné předpisy české legislativy.
4. Informace o řešení sporů podle § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele nařízení o RSO: Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Evropská komise poskytuje online systém řešení sporů spotřebitelů.
Výše uvedené předpisy ve verzi PDF ke stažení a tisku jsou k dispozici po kliknutí na odkaz.

pixel